TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH TRƯỜNG HỌC NĂM 2018

Chiều ngày 28 tháng 12 năm 2018. Tại trường tiểu học Mường Luân tổ chức buổi truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh trong trường học năm 2018.

Thực hiện kế hoạch số 1056/KH-SGDĐT ngày 28/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biện về Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi, hợp phần vệ sinh trường học thuộc Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2018; Căn cứ tình hình thực tế, trường Tiểu học Mường Luân triển khai thực hiện Chương trình truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh trong trường học

Đ/c: Đinh Quang Vinh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường tiểu học Mường Luân triển khai buổi truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh trong trường học năm 2018

Chương trình truyền thông vệ sinh trong trường học nhằm:

1. Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh trong địa bàn của trường. Huy động sự tham gia của cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ trẻ trong các hoạt động truyền thông về vệ sinh, bảo vệ môi sinh, môi trường.
2. Trang bị và củng cố các kỹ năng sử dụng và bảo quản các công trình vệ sinh trong trường cho cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ trẻ trong địa bàn; Hình thành và củng cố các kỹ năng vệ sinh cá nhân cho trẻ.
3. Thúc đẩy sự quan tâm hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, nhà trường, các đoàn thể, học sinh, phụ huynh thực hành tốt và tham gia truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, tại gia đình và cộng đồng.
4. 100% cán bộ, giáo viên và học sinh được cung cấp kiến thức về sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh đúng quy cách; rửa tay với xà phòng và nước sạch.
5. 100% cán bộ quản lý, nhân viên trong trường học tham gia tập huấn về các mô hình thúc đẩy vệ sinh; truyền thông thay đổi hành vi; kiểm tra, giám sát nhà tiêu trường học.

Toàn thể các thầy cô giáo cùng các em học sinh tham gia buổi truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh trong trường học

Các em học sinh hứng thú trả lời những câu hỏi rất hữu ích của buổi truyền thông

Buổi Truyền thông về thay đổi hành vi vệ sinh trong trường học có sự tham gia đầy đủ các cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường và 198 học sinh tại điểm trường chính. Tại đây các thầy cô và các em học sinh được nghe triển khai phổ biến chương trình vệ sinh và truyền thông thay đổi hành vi trong trường học về rửa tay bằng xà phòng, sử dụng bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh.