Năm học 2018-2019

Năm học 2018- 2019, giáo dục và đào tạo của cả nước, của tỉnh và của huyện tiếp tục mục tiêu nâng cao chất lượng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V; Thực hiện đổi mới theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kế hoạch hành động ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 05/2/2015 của UBND tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ chính trị ngày 15/5/2016 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường.

Củng cố, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, kết quả xóa mù chữ; tăng cường công tác phân luồng, tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; đa dạng hóa hình thức học tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học và luyện kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh.

Tiếp tục thực hiện sáng tạo, đi vào chiều sâu các nội dung của phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực". Tập trug vào các hoạt động: Đổi mới phương pháp dạy học; Giáo dục đạo đức; Kỹ năng sống cho học sinh, Xây dựng trường lớp Xanh - Sạch - Đẹp; Giáo dục truyền thống văn hóa; Hướng dẫn học sinh tự quản; Chủ động tổ chức điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống vào nhà trường thông qua các trò chơi dân gian, hát dân ca. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn hóa , thể dục thể thao vui tươi bổ ích …

                                                             Công tác chuẩn bị đầu năm học 2018-2019