Khảo sát "Nâng cao chất lượng và bình đẳng trong tiếp cận với giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số ở Việt Nam" tại trường tiểu học Mường Luân

Sáng ngày 25 tháng 1 năm 2018. đoàn dự án " Nâng cao chất lượng và bình đẳng trong tiếp cận với giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số ở Việt Nam" đã đến cơ sở trường tiểu học Mường Luân khảo sát số liệu đầu vào tại trường

Tài liệu đính kèm: Tải về

Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ - UBND ngày 8 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông về việc thành lập Ban quản lý điều hành dự án " Nâng cao chất lượng và bình đẳng trong tiếp cận với giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số ở Việt Nam" do tổ chức Save The Chirdren tài trợ, giai đoạn 2017 - 2020. 

Một số hình ảnh làm việc của đoàn

Cán bộ của đoàn dự án SCI đang khảo sát chất lượng " Nâng cao chất lượng và bình đẳng trong tiếp cận với giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số ở Việt Nam"

Bài viết liên quan