Đoàn dự án SCI đến thăm và giao lưu văn nghệ với các em điểm bản Co Kham